นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ("นโยบาย") โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร องค์กร โดยเฉพาะคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้เชื่อมี่นได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความ ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

download

นโยบายการต่อต้านคอรัปชัน

download

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

download

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

download

นโยบายในการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ

download

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

download

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

download

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

download

นโยบายด้านการจ้างแรงงาน และการบริหารแรงงาน ของแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการองค์กร

download

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

download