ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

วิสัยทัศน์องค์กร VISION

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนา จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย

พันธกิจ MISSION

1. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

2. พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

3. เราจะบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Hybrid Energy Company Limited

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 22/10 หมู่7 ซอยสุขสวัสดิ์78/14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ประเภทธุรกิจ : ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

โทรศัพท์ : 02-428-5555 หรือ 085-853-5555

โทรสาร : 02-817-7898

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0115548011919

ติดตามข่าวสาร : www.hybridenergy.co.th