สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ▪ ประสานงานติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ▪ ประสานงานนำส่งเอกสารจ่ายเพื่อทำเช็ค
 • ▪ ติดตามเอกสารการสั่งซื้อที่ไม่ครบถ้วน
 • ▪ บันทึกการตั้งหนี้ รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ และบิลเพื่อจัดทำใบตั้งหนี้
 • ▪ รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ, ใบส่งสินค้าและใบตาชั่ง เพื่อจัดทำใบตั้งหนี้
 • ▪ คีย์บันทึกข้อมูล Costing การซื้อนำเข้าและซื้อในประเทศ
 • ▪ ทำการรับวางบิลจากผู้ขาย
 • ▪ แนบใบแจ้งหนี้กับชุดตั้งหนี้เพื่อส่งทำจ่าย
 • ▪ ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อให้ตรงกับรายงานภาษีและกระทบยอดให้ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • ▪ จัดทำ ภ.พ.30 พร้อมทั้งยื่นแบบผ่านระบบอิเล็คทรอนิค ทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทั้งปิดยอดภาษีซื้อ - ขาย ประจำเดือน
 • ▪ โอนปิดภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
 • ▪ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัท กระทบยอดทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท
 • ▪ จัดทำรายงานสรุปซื้อประจำเดือน
 • ▪ จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน
 • ▪ จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกประเภทประจำเดือน
 • ▪ จัดทำรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดประจำเดือน
 • ▪ กระทบยอดเจ้าหนี้ให้ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป การ์ดเจ้าหนี้
 • ▪ งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ▪ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์
 • ▪ เวลาทำงาน 08.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติ

 • ▪ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีรองรับทั่วไป
 • ▪ มีความรู้ด้านการบัญชี - มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • ▪ มีทักษะการบริหารบัญชีเจ้าหนี้/ ภาษีอากร
 • ▪ มีทักษะการสื่อกสารประสานงานที่ดี
 • ▪ สามารถทำการวิเคราะห์และจัดการรายงานได้
 • ▪ สามารถปิดงบได้
 • ▪ มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี
 • ▪ หากใช้โปรแกรม ERP (Microsoft Dynamic Nav) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ติดต่อ : คุณญานี  Tel: 02-428-5555 ต่อ 139,148
ID Line : hybridenergy555

Email : hrd@hybridenergy.co.th

 

01/30/2023

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และคู่มือการทำงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน
 • ▪ ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนำเข้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้าออกให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดแยกสินค้าแต่ละประเภทและจำนวนได้ถูกต้อง
 • ▪ บริหารควบคุมและตรวจสอบการจัดการเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบความสะอาดความเรียบร้อยของกองสินค้าให้อยู่สภาพดี
 • ▪ ควบคุมดูแล พัฒนา พื้นที่และสิ่งแวดล้อมในคลังสินค้าให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ รวมถึงน้ำเสียเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
 • ▪ ควบคุมการทำงานของพนักงาน อุปกรณ์และเครื่องจักรหนักให้อยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งาน รวมทั้งแจ้งและประสานงานซ่อมแซม หากชำรุด
 • ▪ จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • ▪ สรุปรายงานสต๊อกสินค้าทั้งหมดและตรวจสอบการบันทึกข้อมูล รับ-จ่าย ของคลังสินค้าใน NAV ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ▪ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
 • ▪ บริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานในการปฏิบัติงาน
 • ▪ บริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานแผนกคลังสินค้า
 • ▪ วิเคราะห์ สอนงาน โค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาถ่ายทอดแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยประชุมแผนงานอย่างสม่ำเสมอ มอบหมาย บริหารภาระงานในทีมงานได้อย่างเหมาะสม
 • ▪ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายองค์กร

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศชายอายุ 18 -35 ปี
 • ▪ จบปริญญาตรี ด้านพลังงานชีวมวล เทคโนโลยีชีวมวล โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ มีความรู้การบริหารจัดการงานคลังสินค้า
 • ▪ สามารถทำงานเป็นทีมได้ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ▪ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
 • ▪ สามารถทนแรงกดดันในการทำงานได้ดี และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • ▪ มีความทักษะเรื่องการบริหารการจัดการทีม
 • ▪ มีความรู้เกี่ยวกับด้าน จป. ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงาน
 • ▪ หากมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ มีความอดทน ซื้อสัตย์
 • ▪ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

ติดต่อ : คุณญานี  Tel: 02-428-5555 ต่อ 139,148
ID Line : hybridenergy555

Email : hrd@hybridenergy.co.th

01/31/2023

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและติดตามความต้องการของลูกค้า

 • ดำเนินการขายสินค้า เสนอขายสินค้าให้แต่ละบริษัท เช่น กลุ่มโรงงานอาหาร โรงงานกระดาษ โรงงานอื่นๆ ที่ใช้ Boiler สอดคล้องตามนโยบายบริษัท

 • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

 • มีความเข้าใจทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการแนะนำที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและสามารถแนะนำสินค้าในด้าน Technical ได้

 • จัดทำเอกสารการพบลูกค้าพร้อมวางแผนการออกเยี่ยมลูกค้า กำหนดเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน

 • สรุปรายงานเกี่ยวกับลูกค้าและรวบรวมเอกสารรายละเอียดต่างๆ นำส่งผู้บริหาร

 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 • ดำเนินการขายสินค้าสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท

 • ทำงาน 5 วันต่อ สัปดาห์ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลาทำงาน จ - ศ 8.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 6. มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถออกทริปต่างจังหวัดได้บ้าง
 8. มีทักษะการขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 9. หากมีประสบการณ์ทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล เช่น กะลาปาล์ม ถ่านหิน น้ำมันเตา จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ : คุณญานี  Tel: 02-428-5555 ต่อ 139,148
ID Line : hybridenergy555

Email : hrd@hybridenergy.co.th

04/28/2023

สมัครงาน