คุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทความผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ

  •                  บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ไดนามิค เคมิคอล ซิสเต็ม จำกัด ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยเมื่อหลายปีก่อนโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลัก แต่ในช่วงนั้นน้ำมันเตามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเราจึงมองหาเชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถทดแทนและลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด พบว่า กะลาปาล์ม เป็นสินค้าที่เหมาะกับการใช้และมีปริมาณที่สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกที่สามารถทดแทนน้ำมันเตาได้ และยังประหยัดต้นทุนได้ถึง 30% แต่ก่อนกะลาปาล์มเป็นสินค้าที่ชาวบ้านนำออกมาจำหน่ายเอง แต่ด้วยกะลาปาล์มเป็นสินค้าตามฤดูกาล จึงจะมีช่วงสินค้าขาดตลาด จากสภาวะดังกล่าว ทางเราจึงจัดตั้ง บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก โดยมีสต๊อกที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าถึงแม้จะเป็นช่วงสินค้าขาดตลาดแต่ทางเราไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว ลูกค้าจึงมั่นใจและใช้บริการของ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี มาอย่างต่อเนื่อง

  •                  ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ตลาดเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โรงงานอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาสินค้าที่ไม่เพียงพอและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารงานภายใต้ความพึ่งพอใจของลูกค้าสูงสุด ทางเราจึงมองหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท พบว่ากะลาปาล์มจากต่างประเทศ ที่ลักษณะคล้ายคลึง ทางเราจึงได้จัดส่งพนักงานที่มีความชำนาญเข้าไปศึกษาเพื่อนำกะลาปาล์มเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเราเป็นเจ้าแรกๆ ที่ได้นำกะลาปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อลดการขาดแคลนของสินค้าภายในประเทศ

  •                  บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลในการดำเนินธุรกิจ คือ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า/คู่ค้า และความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่ค้า ทางเราเล็งเห็นว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เราจึงส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งคนใช้งานและบริเวณรอบข้าง แม้แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความหยั่งยืนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 

  •                  การลดต้นทุนให้กับลูกค้า บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด เราถือเป็นผู้ชำนาญการด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก เนื่องจากเราได้มีการศึกษาหาข้อมูลทางด้านสินค้าและบอยเลอร์ ร่วมถึงการควบคลุมต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเราจะสูตรคำนวณแบบเฉพาะของเรา และการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนและปริมาณการใช้สินค้าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างต้นทุนที่ดีที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

image