PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยึดถือการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และหัวใจหลักของการบริหารธุรกิจ พร้อมกับการสร้างธุรกิจให้เติบโตมีกำไรที่เหมาะสม บนต้นทุนที่คุ้มค่า ก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจขององค์กร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

download download

นโยบายการใช้งานคุกกี้

download

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

download