ความเป็นมา

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนา จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย

           บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด (Hybrid Energy Company Limited) เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาบริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้สัมผัสและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกในทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เราเป็นผู้นำตลาดทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเข้าใจถึงแนวโน้มและความต้องการของพลังงานทางเลือกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีการวิจัยและพัฒนาในด้านความหลากหลายของเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกต่างๆ ปัจจุบันบริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ทำการเปิดบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี อินโดนีเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่ทำการวางแผนการนำเข้าสินค้าเพื่อการสต๊อกสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสินค้าที่ต่อเนื่อง ทุกฤดูกาลไม่มีขาดตลาดอย่างแน่นอน รวมไปถึงการจัดการระบบขนส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้วยนโยบายดังกล่าวที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ในปัจจุบันลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ในการจัดหา จัดจำหน่ายและบริการซื้อขายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ยังคงรักษามาตราฐาน ในการให้คำปรึกษา และพร้อมบริการในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการให้บริการเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกด้วยความมั่นคง  
           บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด เราคำนึงถึงแนวคิด “เราจะเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนา จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย” ตลอดการประกอบกิจการ โดยเราจะมุ่งมั่นดำเนินกิจการด้วยความสัตย์จริง และมส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  

2005

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยคุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน มีหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งในขณะนั้นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้มีราคาสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด จึงค้นพบว่า “ กะลาปาล์ม ” เป็นพลังงานทดแทนทางเลือกแบบใหม่  

2012

PT.GLOBAL NATURAL ENERGY ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ทุนจดทะเบียน 800,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น PT.HYBRID ENERGY INDONESIA ( HBI ) เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 257 ซึ่งได้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสินค้าภายในประเทศที่ไม่เพียงพอ

2014

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท / ห้าสิบล้านบาทถ้วน มีหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด เมื่อปี 2558 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 80,000,000 มีหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

2015

ปัจจุบัน บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัดและบริษัทในเครือ ได้เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า จาก 3 ไร่ เป็น 30 ไร่ และมีขนส่งที่พร้อมให้บริการ 24 ชม. เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นได้มียอดขายมากกว่า 1,000,000,000 บาท / หนึ่งพันล้านบาทถ้วน ต่อปี

Now

ปัจจุบัน บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัดและบริษัทในเครือ ได้มียอดขายมากกว่า 1,000,000,000 บาท / หนึ่งพันล้านบาทถ้วน ต่อปี