สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ▪ วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสินค้า
 • ▪ ตรวจสอบรายงานของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ จัดทำต้นทุนสินค้ารายตัว และวิเคราะห์สินค้า
 • ▪ สุ่มตรวจนับคลังสินค้าทั้งหมด
 • ▪ ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด งานสังเกตุการณ์ตรวจนับคลัง ณ สิ้นเดือน
 • ▪ ปิดงบต้นทุนขาย ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ▪ งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ▪ เพช ชาย,หญิง
 • ▪ อายุ 25-35 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ▪ ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ▪ จบปริญญาตรี สาขา บัญชี/ต้นทุน
 • ▪ มีประสบการณ์ด้านต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ สามารถใช้โปรแกรม ERP/Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (MS.Word, Excel, Powepoint)

05/21/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ นำเสนอขายสินค้า เคมี
 • ▪ สร้างลูกค้า เสนอขาย ให้บริการหลังการขาย
 • ▪ ทำรายงานสรุป ปัญหาการขาย

คุณสมบัติ

 •  เพศ หญิง
 • ▪ อายุ 23-35 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ▪ ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ▪ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
 • ▪ หากมีประสบการณ์ด้านการขายกะลปาล์ม หรือสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ มีความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง

05/21/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดทำรายละเอียดบันทึกทรัพย์สิน
 • ▪ บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
 • ▪ ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์
 • ▪ กระทบยอดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมประจำเดือน
 • ▪ ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงสินทรัพย์จากเอกสารการโอนย้ายและการจำหน่ายทรัพย์สิน เช่น โอนย้าย จำหน่าย เลิกใช้
 • ▪ ควบคุมการจัดพิมพ์และการจัดเก็บเอกสารรายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ▪ จัดทำรายการทางบัญชีประจำวัน
 • ▪ ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีแยะประเภทที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายงานอื่นๆ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย,หญิง
 • ▪ อายุ 25-35 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ▪ ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ▪ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ▪ หากมีประสบการณ์ระบบ ERP Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

05/21/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดทำแผนประมาณการยอดขาย เทียบกับเป้าหมาย
 • ▪ วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขัน เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ▪ จัดทำกลยุทธ์ทางการขาย
 • ▪ รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • ▪ จัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอ
 • ▪ เจรจาต่อรอง ประสานงานกับลูกค้า
 • ▪ ติดตามใบเสนอราคา การพิจารณาอนุมัติ
 • ▪ วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและใหม่
 • ▪ ให้คำแนะนำ หรือความรู้แก่ลูกค้าพร้อมตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
 • ▪ ประสานงานกับฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน
 • ▪ ติดตาม การชำระหนี้  ลูกหนี้เกินวงเงินหรือการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้า
 • ▪ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ▪ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ หญิง
 • ▪ อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ▪ ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ▪ มีความรับผิดชอบในงานสูง
 • ▪ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • ▪ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ▪ มีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ / ภาษาอังกฤษ

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ ร่วมวางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ▪ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเคือข่ายตามนโยบายบริษัท
 • ▪ ดูแล บำรุงรักษษและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 • ▪ ดูแลและบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล (WAN)
 • ▪ ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟแวร์/ฮาร์ดแวร์
 • ▪ ตอบสนองความต้องการการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น
 • ▪ ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานให้ทันเวลาโดยมิให้งานเสียหาย
 • ▪ จัดให้มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใช้งานในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
 • ▪ พัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
 • ▪ พัฒนาเว็บไซต์ภายในองค์กร ให้ทันยุคทันสมัย

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย,หญิง
 • ▪ อายุ 25-35 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ▪ ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ▪ มีความรู้ในคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ▪ มีประสบการณ์โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • ▪ มีความรับผิดชอบในงานสูง
 • ▪ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ▪ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

05/21/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานทุกเดือน
 • ▪ ดำเนินการด้านระบบ Payroll และการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
 • ▪ ดำเนินการสรุปค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการตามแผนก เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • ▪ ดำเนินการยื่นเข้า - ออกประกันสังคม และสรุปยอดเพื่อนำส่งประกันสังคม
 • ▪ ดำเนินการสรุปยอดภาษีเงินได้เพื่อยื่น ภงด.1 ยื่นกองทุนทดแทน ยื่นสมทบ
 • ▪ บันทึกตารางการทำงานแต่ละเดือนเพื่อนำมาทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 • ▪ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย,หญิง
 • ▪ อายุ 25 - 35 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ▪ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ▪ สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้เป็นอย่างดี
 • ▪ ใช้โปรแกรม ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

05/22/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดทำกรรมการบริษัทหนังสือเชิญประชุม นัดหมายประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและถือหุ้น จัดทำสรุปรายงานประชุม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 • ▪ ติดต่อประสานงานกับ ตลท. กลต. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ตลท. กลต. และหน่วยกระทรวงพาณิชย์
 • ▪ ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฏระเบียบหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ▪ ติดตามงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้กับฝ่าย/แผนกต่างๆ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
 • ▪ ดูแลตารางการนัดหมายของประธานบริหาร
 • ▪ นัดหมายการประชุมฝ่าย/แผนกต่างๆ ตลอดจนจดการบันทึกรายงานการประชุม
 • ▪ คัดแยกงานเอกสารให้ ประธานผู้บริหาร ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอเซ็น
 • ▪ จองตั๋วเที่ยวบิน/และโรงแรม
 • ▪ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ หญิง
 • ▪ อายุ 25 - 28 ปี
 • ▪ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท 
 • ▪ สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,กฎหมาย(นิติศาสตร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ▪ มีความรู้ และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ▪ ไม่มุ่งหวัง ผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษา ความลับของบริษัทได้อย่างดี
 • ▪ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก ของบริษัทฯ
 • ▪ มีทัศนคติในความคิดบวก มีมองมุมการทำงานที่ดี  และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาที่ดี
 • ▪ มีบุคลิกภาพที่ดี และความน่าเชื่อถือ
 • ▪ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
 • ▪ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น มีความทะเยือทะยาน และสามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

05/22/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR planning) คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ▪ งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction) วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
 • ▪ งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS / Payroll (Personnel Administration) จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
 • ▪ งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development) พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น
 • ▪ งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล (Performance & Reward Management) ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
 • ▪ งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management) สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่นี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต
 • ▪ งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้น ๆ
 • ▪ งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย (Labour Relations) ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ หญิง,ชาย
 • ▪ อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ▪ ประสบการณ์ 3 ปี
 • ▪ มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ▪ สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้เป็นอย่างดี
 • ▪ สามารถพูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้เป็น อย่างดี

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดทำนโยบายเรื่อง การขึ้นทะเบียนเอกสาร การจัดทำ การทบทวน จัดเก็บและทำลายเอกสารคุณภาพ
 • ▪ นำเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน มาขึ้นทะเบียน ประกาศใช้ และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ
 • ▪ ติดตาม ประเมินผล ว่ามีการนำเอกสารคุณภาพไปใช้งาน อย่างถูกต้องตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 • ▪ ทบทวนแผนงาน กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้

คุณสมบัติ

 • ▪ เพช หญิง,ชาย
 • ▪ อายุ 23 - 30 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ▪ ประสบการณ์ 1 - 2 ปี 
 • ▪ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบเอกสาร ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ▪ มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point เป็นต้น
 • ▪ มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีความมุ่งมั่น อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ รับผิดชอบด้านงานสรรหา นัดสัมภาษณ์งาน
 • ▪ จัดทำสัญญาจ้างงาน จัดแฟ้มเอกสารต่างๆด้านงานบุคคล
 • ▪ จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออกของพนักงาน
 • ▪ จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน
 • ▪ ดูแลเรื่องชุดฟอร์มของพนักงาน
 • ▪ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ 

 • ▪ เพศ หญิง,ชาย
 • ▪ อายุ 23-25 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ▪ ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • ▪ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ▪ วุฒิการศึกษา  ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ▪ สามารถใช้ MS office (Word,Excel) ได้
 • ▪ มีบุคลิกภาพดี
 • ▪ มีความละเอียดรอบคอบ
 • ▪ มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการทำงาน 

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดทำร่างเอกสารสำคัญ หนังสือสัญญาต่าง ๆ ที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัทฯ  ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในภายนอกรวมถึงประสานงานหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ จากกฎหมายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตาม
 • ▪ เสนอและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด
 • ▪ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ หญิง
 • ▪ อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์
 • ▪ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ▪ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ▪ หากมีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความผิดชอบ

 • ▪ ดูแลคลังสินค้า และขนส่ง

 

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย
 • ▪ ระดับการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือด้านเคมี
 • ▪ เคยมีประสบการณ์ เรื่องการควบคมคลังสินค้า
 • ▪ เคยมีประสบการณ์ ด้านสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ ดูแลจัดเก็บเอกสาร
 • ▪ พิมพ์งานเอกสารสรุปส่งผู้บังคับบัญชาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ หญิง
 • ▪ ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 
 • ▪ อายุ  23  ปีขึ้นไป
 • ▪ สามารถใช้ MS office ได้คล่อง
 • ▪ มีความละเอียดรอบคอบและติดตามงานได้ดี

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ ทำความสะอาดห้องออฟฟิศ  
 • ▪ ทำความสะอาดห้องชั่งสินค้า  
 • ▪ ทำความสะอาดตาชั่ง  
 • ▪ ทำความสะอาดห้องน้ำ  
 • ▪ ทำความสะอาดศาลพระภูมิเจ้าที่
 • ▪ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 • ▪ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย
 • ▪ ทุกช่วงอายุ

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ ขับรถส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย
 • ▪ อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ▪ ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ▪ ประสบการณ์ 1 ปี
 • ▪ มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 4

05/23/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ▪ จัดงานรถขนส่งให้กับรถบริษัทและจัดจ้างรถนอกมาส่งของให้กับบริษัท
 • ▪ ดูแลควบคุมพนักงานขับรถประจำบริษัท
 • ▪ จัดการด้านเอกสารและบิลน้ำหนักต่างๆ

คุณสมบัติ

 • ▪ เพศ ชาย,หญิง
 • ▪ อายุ 28-35 ปี
 • ▪ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ▪ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

03/01/2019

สมัครงาน

​หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • ดูแลรักษา ความสะอาดรถ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 30 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม รับผิดชอบ ใจบริการและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
 • ไม่มีประวัติการขับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคดีติดตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่ดื่มของมึนเมาและสูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05/27/2019

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งหมดให้สอดคล้องกับกฏหมาย

2.ประเมินความเสี่ยง แต่ละแผนก

3.อบรมพนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

4.สอบสวนอุบัติเหตุ

5.ติดต่องานราชการ หน่วยงานภายนอกอื่นๆ

6.วิเคราะห์ บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย  กำหนดมาตรการการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง
 2. อายุ 22-35 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม EXCEL WORD POWERPOIN ได้
 5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ได้ดี
 6. มีความรู้ทางด้านกฎหมายความปลอดภัย
 7. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน รอบคอบ

05/31/2019

สมัครงาน