ใบสมัครงาน

เลขที่

*

วันที่

*

รูปถ่าย

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1.

*

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 2.

*

เงินเดือนที่ต้องการ

*

วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้

*